Regulamin

Regulamin wypożyczalni Sisland

Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób dzierżawiących urządzenia z wypożyczalni Sisland prowadzonej przez firmę Respect Productions Dariusz Burc, NIP: 5611165610. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu staje się on Umową między Dzierżawcą a Respect Productions.

 1. Wypożyczalnia Sisland czynna jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 20:00 oraz po ustaleniu z pracownikiem Sisland w inne dni. 
 2. Wszystkie wydzierżawiane urządzenia są w pełni sprawne i testowane przed dzierżawą.
 3. Aby dzierżawić urządzenie należy spełnić następujące warunki:
  • być osobą pełnoletnią i przedstawić aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem, z którego pracownik Sisland spisze dane niezbędne do identyfikacji Dzierżawcy, 
  • podpisać oświadczenie o dzierżawie urządzenia sprawnego technicznie oraz o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i zaakceptowaniu jego treści.
 1. Dzierżawca zobowiązuje się do:
  • korzystania z urządzenia oraz jego dzierżawy zgodnie z przeznaczeniem, 
  • zwrotu sprawnego technicznie i nieuszkodzonego urządzenia do Sisland w zadeklarowanym terminie. Istnieje możliwość zmiany terminu zwrotu urządzenia poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikiem Sisland (dane kontaktowe podane na stronie sisland.pl) i po jego akceptacji,
  • korzystania z urządzenia wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego Dzierżawcy (współmałżonka, partnera),
  • przestrzegania zakazu użyczania urządzenia osobom trzecim,
  • niezwłocznego zgłoszenia problemów związanych z korzystaniem z urządzenia pracownikowi Sisland i dostarczeniu urządzenia do Sisland w przypadku stwierdzenia podczas używania jakiejkolwiek usterki,
  • zaniechania samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w dzierżawionym urządzeniu,
  • pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego urządzenia lub jego wyposażenia, wynikłych z winy Dzierżawcy,
  • pokrycia kosztów zakupu nowego urządzenia w przypadku całkowitego zniszczenia (koszt na dzień 1.01.2018: laktator Symphony – 6 900 PLN; laktator Swing 600 PLN; waga Beurer – 300 PLN, lampa Bilibed – 12 000 PLN)
 1. W przypadku utraty dzierżawionego urządzenia przez Dzierżawcę (w tym kradzieży lub zgubienia), Dzierżawca jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości urządzenia na podstawie cen obowiązujących na rynku w dniu stwierdzenia faktu.
 2. Dzierżawca zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem urządzenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce.
 3. Pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w czasie korzystania z dzierżawionego urządzenia ponosi Dzierżawca. Dzierżawca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni Sisland z tytułu poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w okresie korzystania z dzierżawionego urządzenia.
 4. Dzierżawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim związane z korzystaniem z dzierżawionego urządzenia.
 5. W przypadku braku kontaktu lub nie zwróceniu urządzenia do momentu zamknięcia Wypożyczalni Sisland w dniu zwrotu, dane Dzierżawcy mogą być przekazane policji z informacją o prawdopodobieństwie popełnienia czynu karalnego przez Dzierżawcę. Niezwrócenie urządzenia w ostatnim dniu dzierżawy powoduje jednocześnie automatyczne naliczanie opłat za każdy dodatkowy dzień (laktator Symphony – 15 PLN, laktator Swing – 10 PLN, waga – 10 PLN, lampa 80 PLN).
 6. Dzierżawca zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu w szczególności zapłacić należności wynikające z regulaminu na rzecz Wypożyczalni Sisland oraz używać urządzenia zgodnie z regulaminem.
 7. Jeżeli pracownik wypożyczalni Sisland uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wydzierżawienia urządzenia bez podania przyczyny.